Algemene Verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN dd 15/01/2015

Ter ondersteuning voor een vlotte, aangename en professionele samenwerking

1. Het aanvaarden van onze aanbiedingen, het overmaken van een bestelling en/of het aanvaarden van een bestellings- of orderbevestiging, brengt voor de klant het stilzwijgend en onherroepelijk akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

2. Orders kunnen en zullen enkel verplichtingen scheppen in hoofde van GOODWILL M&G voor zover ze door GOODWILL M&G schriftelijk worden bevestigd onder de vorm van een orderbevestiging. Indien GOODWILL M&G een gedeelte van het order, om welk reden ook, niet levert, geeft dit de klant geen grond tot annulatie van het volledige order

3. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en afbeeldingen dewelke hij opgeeft en/of aanvaardt, evenals voor de inhoud, logo’s, keuze van illustratie enz. Door de klant gevraagde publicaties zoals bvb. logo’s dewelke overeenkomstig het order van de klant worden uitgevoerd, zijn en blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

4. Alle ontwerpen, tekeningen, creaties e.d. blijven eigendom van GOODWILL M&G.

5. Betalingsvoorwaarden:

a. Alleen de betalingen door storting op de bankrekening van GOODWILL M&G zijn bevrijdend. Cheques worden aanvaard onder voorbehoud van inning.

b. De facturen van GOODWILL M&G dienen contant betaald te worden. Bij niet-tijdige betaling brengen zij van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een intrest op van 1 % per maand, te rekenen vanaf factuurdatum. Zij worden tevens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro per factuur.

c. Eventuele toegestane kortingen vervallen bij niet-tijdige betaling.

d. Bij bestelling dient de klant binnen een termijn van 6 weken een voorschot van 25% te betalen. Bij niet betaling van dit voorschot gaat Goodwill M&G over tot facturatie van een annulatievergoeding ten bedrage van 30% / 75% zoals voorzien in art. 14.

e. Betaalde voorschotten worden in geen enkel geval teruggestort. Zij worden in mindering gebracht van de eindfactuur bij levering of van de annulatievergoeding.

6. Een factuur wordt als onherroepelijk aanvaard beschouwd zo deze niet binnen de 5 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd wordt.

7. Elke zending en verpakking geschiedt steeds op kosten en risico van de klant.

8. Alle klachten betreffende de geleverde goederen, de uitvoering enz. moeten omschreven en begeleid met foto’s gemaild worden via support@goodwill.be binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen.

9. Afwijkingen en toleranties:

a. toleranties in de maten: indien een wel aangeduide maat opgelegd wordt door de klant, mag de tolerantie in min of meer 5% zijn.

b. toleranties in tint: verschillen in tint zijn geen motief voor weigering der gefabriceerde goederen, zelfs indien deze verschillen zich voordoen tijdens eenzelfde fabricatie.

c. tolerantie in hoeveelheid: het leveren van 10% meer of minder van de bestelde hoeveelheid is toegelaten met dien verstande dat GOODWILL M&G het definitief aantal geleverde eenheden factureert.

10. De vermelding van een leveringstermijn is louter indicatief en niet bindend. Niet-naleving kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding en/of annulering van de bestelling.

In geval van overmacht of niet (tijdige) beschikbaarheid van de goederen behoudt GOODWILL M&G zich het recht voor om goederen later te verzenden dan de initieel bepaalde leveringstermijn, mits kennisgeving hiervan aan de klant.

11. Wanneer in geval van productaansprakelijkheid schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het product als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is GOODWILL M&G slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade beperkt tot de waarde van de door haar verkochte goederen die de schade zouden hebben veroorzaakt.

12. Betreffende bestellingen door vennootschappen of verenigingen is/(zijn) de ondertekenaar(s) van de bestelling hoofdelijk, solidair en/of in solidum aansprakelijk.

13. De goederen blijven eigendom van GOODWILL M&G tot gehele betaling van de rekening.

14. De klant erkent dat annuleringen van orders door het seizoensgebonden karakter van de goederen en de onderhevigheid ervan aan modetrends, tot sterk verminderde verkoopbaarheid leiden.Indien het geplaatste order na orderbevestiging door de klant wordt geannuleerd, of indien de klant de betalingsafspraken niet nakomt, zal een forfaitaire annulatievergoeding verschuldigd zijn van :

- m.b.t.orders collectie Kerst van het jaar x:30% bij annulering vóór 01/07/x, 75% bij annulering vanaf 01/07/x

- m.b.t.orders collectie Lente van het jaar x:30% bij annulering vóór 01/12/x-1, 75% bij annulering vanaf 01/12/x-1

15. Goodwill M&G behoudt zich het recht voor om de door de klant bestelde goederen niet te reserveren indien de klant de betalingsvoorwaarden, waaronder de betaling van het voorschot, niet nakomt.

Indien de klant niet tot betaling van het voorschot overgaat, behoudt Goodwill M&G zich tevens het recht voor om de bestelling slechts gedeeltelijk uit te voeren of om de bestelde producten door gelijkaardige producten te vervangen. Onder gelijkaardige producten worden producten verstaan met sterk gelijkende hoofdkenmerken, zoals basiskleur en –materiaal, afmeting en/of prijsklasse. Dit geeft de klant in geen geval grond om tot annulering van het volledige order over te gaan.

Indien Goodwill M&G wegens niet-naleving van de betalingsvoorwaarden beslist niet of gedeeltelijk uit te leveren, gaat zij overeenkomstig artikel 14 over tot facturatie van een forfaitaire annulatievergoeding van 30% of 75% respectievelijk een forfaitaire annulatievergoeding van 30% of 75% op het bedrag van het niet-uitgeleverde deel van de bestelling.

16. Wat betreft kerstorders geldt een uiterste verzendingstermijn van 1 december. Een eerder geplande leveringstermijn kan door de klant slechts uitgesteld worden onder de voorwaarde dat de bestelde goederen uiterlijk op 1 december uit de magazijnen van GOODWILL M&G verstuurd kunnen worden.

Een verzendingstermijn na 1 december kan slechts aanvaard worden mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van GOODWILL M&G.

Indien de leveringstermijn door de klant eenzijdig uitgesteld wordt na 1 december, kan dit beschouwd worden als een annulatie van het order door de klant, waarbij artikel 14 van toepassing zal zijn.

17. Enkel de Rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd inzake alle betwistingen die niet in der minne zouden kunnen worden beslecht. Alleen het Belgische recht is toepasselijk.

GOODWILL M&G bvba  
Veldkant 6, 2550 Kontich, BELGIUM  -  BTW BE 0429.586.274  - Email: welcome@goodwill.be - Tel. +3234507300


Loading
Loading